tarifist - Yemek tarifleri, menü fikirleri ve yemek tarifi tüyoları

TARİFİST TEKNOLOJİ YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
BAŞVURU FORMU


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ( “KVKK” ) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ( “Kurul” ) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Tarifist Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi’ne ( “Tarifist” ) yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak;

  • İadeli taahhütlü mektup yoluyla,
  • Başvuru Sahibi’nce doldurulmuş ve imzalanmış formun e-posta mesajı ile gönderilmesi yoluyla tarafımıza iletilebilecektir.

“tarifist.com” web sitesi ve mobil uygulaması bundan böyle birlikte “Platform” olarak anılacaktır. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU ADRESİ BAŞVURU AÇIKLAMASI
E-Posta Mesajıyla info@tarifist.com

E-posta mesajı “KONU”
kısmına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Kurul’un başvuru için belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim: Soyisim:
TC Kimlik Numarası: Adres:
Telefon Numarası: E-posta:

B. Lütfen Tarifist ile olan ilişkinizi belirtiniz.

İmtiyazlı Kullanıcı Platform Ziyaretçisi
Platform Üyesi Kullanıcı Diğer:.............................................
İş Başvurusu Yaptım Tarih :...............................
Konu :...............................................

C. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

B. Lütfen Tarifist ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Tarifist ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Tarifist tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Tarifist’e ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Tarifist, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: